Fotografije

Informativni dan:

Gimnazija – Gosposvetska cesta 4

Predšolska vzgoja – Smetanova ulica 18


Spoštovani učenci, ki se z odgovornostjo odločate o nadaljnji poti srednješolskega izobraževanja!

Verjamem, da se vi, družina, znanci v teh dneh odgovorno pogovarjate o tem, kako se odločiti o eni izmed pomembnejših odločitev. Izpostavljeni ste vsakovrstni ponudbi najrazličnejših srednješolskih programov, pri izbiri pa je pomembno, da razmislite tudi o tem, da je smiselno in potrebno v srednji šoli pridobiti tako izobrazbo, ki bo v nadaljevanju omogočala kakovostni študij na tistih univerzah in fakultetah, ki v prvi vrsti zahtevajo kakovostno in trajnejše znanje.

III. gimnazija Maribor izvaja v svoji zdaj že zavidljivi 153-letni tradiciji dva programa, in sicer splošnoizobraževalni gimnazijski program, iz nabora strokovnega izobraževanja pa program predšolska vzgoja. Kolektiv III. gimnazije Maribor je v celoti po strokovni in pedagoškodidaktični plati usposobljen za izvajanje obeh programov, smo pa tudi ustrezno opremljeni.

Ob rojstvu naše države, kar skoraj sovpada z vnovično uvedbo gimnazijskega programa, smo prehodili vso pot sprememb in dopolnitev gimnazijskega programa, na izvedbeni ravni to pomeni dve didaktični posodobitvi, nato je sledil vsedržavni projekt Posodobitev gimnazijskega programa, v teh dneh pa se, tako kot ostale slovenske gimnazije, intenzivno pripravljamo na nove posodobitve, ki so odraz zahtev današnjega časa. V praksi je to pomenilo, da so vse naše profesorice in profesorji bili deležni kvalitetnega strokovnega izpopolnjevanja pod budnim očesom Zavoda RS za šolstvo, tako z vso odgovornostjo trdim, da delujemo po principih sodobnega poučevanja.

Gimnazijski program, ki se zaključi s splošno maturo, široko odpira univerzitetni študij na vseh fakultetah in univerzah v državi, praktično pa tudi v širši evropski skupnosti. Strokovnjaki ga označujejo kot program, ki teži h globalnemu, k celostnemu pristopu izobraževanja, ki temelji na celovitosti sveta in soodvisnosti znanj z različnih področij, razvija disciplinarnost kot pogoj za interdisciplinarno razumevanje sveta, spodbuja interese za teoretična znanja, razvija možnost samostojnega, kritičnega mišljenja in presojanja, razvija zavest o pripadnosti skupnemu kulturnemu prostoru v evropskem in domačem pomenu in v globalnem medkulturnem svetu razvija dejavno odgovornost do sebe, drugih in drugačnih ljudi in naravnega ter družbenega okolja.

V programu predšolska vzgoja pa se lahko pohvalimo s tradicijo, ki ji v državi ni primere. V tesnem sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanje so naši profesorji aktivno sodelovali pri prenovi programa, kar je prineslo dva še posebej izstopajoča in zanimiva elementa. Prvi je tako imenovani odprti kurikul, v katerem šola skupaj z dijaki in s socialnimi partnerji, za nas so to vrtci, samostojno oblikuje del izobraževanja. Drugi element, ki je za dijake še posebej zanimiv in privlačen, je namenjen njihovemu praktičnemu izobraževanju v vrtcih, ki poteka od prvega do vključno četrtega letnika. Program se zaključi z uspešno opravljeno poklicno maturo, naziv strokovne izobrazbe je vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok. Zadnja leta nas še posebej veseli dejstvo, da se v program vpisuje vedno več fantov.

Spoštovane devetošolke in devetošolci, kolektiv III. gimnazije Maribor vas z veseljem pričakuje, da bomo v naslednjih štirih letih, ob vašem aktivnem sodelovanju in ob pomoči vaših staršev, osmišljeno prehodili srednješolsko pot; to pomeni, da boste neposredno ob pouku, ki ga boste seveda redno obiskovali, ob udeležbi na razvejanih obšolskih dejavnostih, pridobili vse tisto, kar vam bo omogočilo nadaljevanje vaše poti.

V imenu kolektiva III. gimnazije Maribor in v svojem imenu vam iskreno želimo uspešen zaključek osnovne šole, uresničitev želja ob vpisu, nato pa dolge, sproščene in zanimive počitnice.

Ravnatelj III. gimnazije Maribor
Janez Pastar, prof.

Časopis ob informativnem dnevu: Utrip

Vabljeni tudi na virtualni ogled naše šole!

 

Oznake: