NOVA CENA MALICE s 1. septembrom 2023

Obveščamo vas, da je minister skladno z Zakonom o šolski prehrani sprejel Sklep o ceni malice, ki bo v šolskem letu 2023/2024 znašala za dijake  3,60 EUR. 

Subvencionirana prehrana

Višina subvencije je določena v 25. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Upravičeni do subvencije za malico so tisti dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do otroškega dodatka ali državne štipendije.

Subvencija za malico pripada dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  • do 42 % neto povprečne plače v RS – 100 % subvencija za malico (3,60 EUR); malica za dijaka je brezplačna.
  • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS – 70 % subvencija za malico (2,52 EUR); za malico dijak plača 1,08 EUR na dan.
  • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS – 40 % subvencija za malico (1,44 EUR), za malico dijak plača 2,16 EUR na dan.

Podatke o upravičenosti do subvencije bo šola dobila preko vpogleda v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja.

Dodatne informacije – prehrana

 

Oznake: