Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela so v programu gimnazija in gimnazija športni oddelek sestavljene iz ur obvezno izbirnih vsebin (OIV) in ur aktivnega državljanstva (AD). V programu predšolska vzgoja pa iz ur interesnih dejavnosti (ID) in ur aktivnega državljanstva (AD).

OIV – obvezne izbirne vsebine programa gimnazija 

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so del gimnazijskega predmetnika z drugačnimi vsebinami in načinom izvedbe glede na redne predmete. Za dijake predstavljajo možnost pridobivanja novih znanj in spretnosti ter razvijanje individualnih talentov po lastnih željah.

Dejavnosti OIV ponudi šola dijakom z veliko mero avtonomije, skladno z Letnim delovnim načrtom, izvaja pa jih praviloma v strnjeni obliki. Opredeljuje jih Zakon o gimnazijah in jih morajo dijaki opraviti v predpisanem številu do zaključka posameznega letnika oz. šolanja. V 1. in 2. letniku obsegajo 90 ur, v 3. letniku obsegajo 55 ur, v 4. letniku pa 30 ur.

ID – interesne dejavnosti programa predšolska vzgoja

Interesne dejavnosti (ID) so del programa srednjega strokovnega izobraževanja. III. gimnazija Maribor sama določi obliko in način izvedbe vsebin skladno z Letnim delovnim načrtom, dijak pa jih je dolžan opraviti v predpisanem številu ur do zaključka posameznega letnika oz. šolanja. Opredeljuje jih Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju v delih za srednje strokovno izobraževanje.

Interesne dejavnosti v programu predšolska vzgoja obsegajo skupaj 317 ur; dijaki opravijo v 1. in 2. letniku po 96 ur, v 3. letniku 61 ur in v 4. letniku 64 ur vsebin. Ure so organizirane v vsebinske sklope in se izvajajo v čim bolj strnjeni obliki izven rednih ur pouka.

AD – aktivno državljanstvo

Je obvezni vsebinski sklop v programih gimnazije in srednjega strokovnega izobraževanja. Vsebinski sklop je zasnovan interdisciplinarno, v njem se prepletajo in povezujejo spoznanja različnih znanstvenih disciplin. Temeljni cilj je spodbujanje aktivnega, informiranega in odgovornega demokratičnega državljanstva. Pri različnih aktivnostih, njihovi pripravi in refleksiji dijaki pridobivajo in razvijajo znanja o človekovih pravicah, demokraciji in demokratični kulturi, vlogi medijev in civilne družbe, ustavni ureditvi in političnem sistemu Republike Slovenije, evropskih integracijskih procesih in institucijah Evropske unije, mednarodnih organizacijah in globalnih izzivih človeštva. Vsebine se izvajajo v obsegu 35 ur v 3. letniku.

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti se delijo na:

  • vsebine, obvezne za vse,
  • vsebine po dijakovi prosti izbiri (prosta izbira dijaka).

Obvezni del vsebin, ki jih pripravimo na šoli, tudi z obširnejšimi oblikami in vsebinami, je organiziran po posameznih letnikih skozi šolsko leto ali na posamezne, za OIV, ID določene dneve, večinoma v obliki projektov. Več o izbirnih vsebinah je zapisano v Letnem delovnem načrtu šole. 

Šola za prosto izbiro pri OIV in ID ponudi vse dodatne aktivnosti, ki jih tekom šolskega leta organizira za dijake. Dijaki jih izbirajo po Katalogu dejavnosti proste izbire OIV in ID za tekoče šolsko leto. Dijak mora opraviti najmanj  predpisano število ur proste izbire OIV in ID, lahko pa tudi več. Presežki ur dejavnosti proste izbire se ne prenašajo v naslednje šolsko leto.

KATALOG PROSTE IZBIRE 2023-2024 vsako leto ponuja pester nabor različnih vsebinskih področij:

  • kulturno (tekmovanje za Cankarjevo priznanje, abonmaji, dramski skupini, impro gledališče, šolski časopis, bralna tekmovanja …),
  • tuji jeziki (bralna tekmovanja, tekmovanja v znanju, tečaj španščine, tečaj japonščine tečaj italijanščine…),
  • tekmovanja iz znanja iz skoraj vseh predmetov,
  • krožke in različne dejavnosti (pevski zbor, naravoslovni krožki, družboslovni krožki, raziskovalna dejavnost, pop-rock delavnice, prostovoljsko delo, šah …),
  • šport (priprava na športna tekmovanja, športni tabor, plesna skupina …),
  • strokovne ekskurzije (Dunaj, München, Grčija, Istralandija, Berlin, Benetke, Ljubljana, Amsterdam …).

K opravljenim uram proste izbire OIV in ID priznamo tudi nekatere izvenšolske dejavnosti zunanjih izvajalcev (glasbena šola, aktivno delovanje v različnih športnih klubih, društvih in podobno).

Število ur dejavnosti OIV in ID, ki jih mora opraviti dijak med šolskim letom, je zbrano preglednici.

  OIV
program gimnazija in gimnazija športni oddelek
ID
program predšolska vzgoja
  IZBIRNI DEL (št. ur) IZBIRNI DEL (št. ur)
1. letnik najmanj 16 14 ur
2. letnik najmanj 21 4 ure
3. letnik najmanj 9 4 ure
4. letnik najmanj 16 25 ur

 

Priloge:

NAČRT OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI PROSTE IZBIRE

DOKAZILA O OPRAVLJENIH VSEBINAH IZBIRNEGA DELA OIV in ID

PRIJAVNICA 2 – EKSKURZIJE

Koordinatorica OIV na šoli:
Deja Žunko Mangotić, prof.

Koordinatorica ID na šoli:
Joži Lovrenčič, prof.

Koordinatorica AD na šoli:
Teja Lorger