Delo šolske svetovalne službe temelji na:

 • posebni skrbi pri sprejemu, spremljanju in svetovanju novincem, ponavljalcem, preusmerjenim, dijakom s posebnimi potrebami, dijakom tujcem ter pri poklicni orientaciji;
 • upoštevanju splošnih značilnosti in posebnosti v telesnem, osebnostnem (spoznavnem in čustvenem) in socialnem razvoju dijakov in dijakinj;
 • ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja iz katerega prihajajo dijaki in dijakinje;
 • upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti (velikost, program gimnazije, gimnazije – športni oddelek in predšolske vzgoje, kadrovski in materialni pogoji);
 • ugotavljanju značilnosti in možnosti za izboljšanje vsakdanjega življenja in dela na šoli.

Osnovna področja dejavnosti šolske svetovalne službe so:

 • načrtovanje, spremljanje in evalvacija;
 • razvojno – analitične naloge;
 • svetovalno delo z dijaki;
 • svetovalno delo z učitelji;
 • svetovalno delo s starši;
 • strokovno izpopolnjevanje in druge naloge.

Naša šolska svetovalna služba v letošnjem šolskem letu vključuje naslednje naloge:

Skupinsko in individualno pomoč in svetovanje učencem, staršem in učiteljem:

 • pri organizaciji učenja;
 • pri delu z učenci s posebnimi potrebami, z nadarjenimi, s športniki, z dijaki tujci;
 • v konfliktnih situacijah v trikotniku učenec – učitelj – starš;
 • ob intervencijah in kontaktih z zunanjimi institucijami (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, Klinika pa pediatrijo – Oddelek za otroško in mladostniško psihiatrijo UKC Maribor, Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo ZD Maribor; Bolnišnična šola; Center za socialno delo, Center za preprečevanje odvisnosti, Šolski dispanzer).

Vpis novincev: 

 • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi informativnih dni;
 • postopek vpisa izvajamo v skladu z objavami Ministrstva za vzgojo in izobraževanje;
 • izvedba izbirnega postopka za vpis v program Gimnazija, Gimnazija – športni oddelek in program Predšolska vzgoja;
 • oblikovanje oddelkov.

Poklicno usmerjanje in svetovanje: 

 • usmerjanje učencev od vstopa v šolo do zaključka šolanja;
 • svetovanje pri izbiri maturitetnih izbirnih predmetov;
 • predstavitev prijavno-vpisnega postopka in študijskih programov;
 • pomoč pri vpisu v različne študijske programe;
 • sodelovanje z Visokošolskim prijavno-i​​nformacijskim cen​trom UM​.

Izobraževanje učencev, staršev in učiteljev kot preventiva in osveščanje: 

 • obravnavanje aktualnih tem iz obdobja adolescence, zasvojenosti, medsebojnih odnosov, vrednotah itd.;
 • posredovanje strokovnih informacij o inovacijah s področja vzgoje in izobraževanja;
 • strokovno usposabljanje in organizacija predavanj za učitelje, starše in dijake;
 • po potrebi sodelovanje na roditeljskih sestankih.

Vključevanje v raziskovalno in razvojno delo, spremljanje in vrednotenje inovacij.

 

   
Nina Vollmaier
tel(02) 250-40-44
Elektronska pošta: 
Bojana Posavec Vaupotič
tel(02) 250-40-74
Elektronska pošta: