Delo šolske svetovalne službe v III. gimnaziji Maribor temelji na:
 • posebni skrbi pri sprejemu, spremljanju in svetovanju novincem, ponavljalcem, preusmerjenim, integriranim ter pri prehajanju dijakov na naslednjo stopnjo izobraževanja in pri poklicni orientaciji
 • upoštevanju splošnih značilnosti in posebnosti v telesnem, osebnem (spoznavnem in čustvenem) in socialnem razvoju dijakov,
 • ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo dijaki,
 • upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti (velikost, programa – gimnazija in predšolska vzgoja, kadrovski in materialni pogoji),
 • ugotavljanju značilnosti in možnosti za izboljšanje vsakdanjega življenja in dela v šoli.
Osnovna področja dejavnosti šolske svetovalne službe so:
 • načrtovanje, spremljanje in evalvacija,
 • razvojno – analitične naloge,
 • svetovalno delo z dijaki,
 • svetovalno delo z učitelji,
 • svetovalno delo s starši,
 • strokovno izpopolnjevanje in druge naloge.

Delo šolske svetovalne službev III. gimnaziji Maribor opravljata Nina Vollmaier, prof., in pedagoginja Bojana Posavec Vaupotič, univ. dipl. ped.

Naša šolska svetovalna služba v letošnjem šolskem letu vključuje naslednje naloge oziroma akcije:
Skupinsko in individualno pomoč in svetovanje učencem, staršem, učiteljem in mentorjem:
 • pri organizaciji učenja,
 • pri delu z učenci s posebnimi potrebami, z nadarjenimi, s športniki, z raziskovalci,
 • v konfliktnih situacijah v trikotniku učenec – učitelj – starši,
 • ob intervencijah in kontaktih z zunanjimi institucijami (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, Psihopediatrični oddelek splošne bolnišnice Maribor, Center za socialno delo, Center za preprečevanje odvisnosti, Šolski dispanzer).
Vpis novincev: 
 • organizacija in izvedba informativnih dni,
 • postopek vpisa izvajamo v skladu z objavami MŠŠ po rokovniku,
 • izvedba izbirnega postopka za vpis v program gimnazija in program predšolska vzgoja,
 • oblikovanje oddelkov 1. razreda.
Poklicno usmerjanje in svetovanje: 
 • usmerjanje učencev od vstopa v šolo do zaključka šolanja,
 • svetovanje pri izbiri maturitetnih izbirnih predmetov in izbirnih predmetov na zaključnem izpitu,
 • predstavitev študijskih programov obeh slovenskih univerz,
 • priprava na informativne dneve,
 • pomoč pri vpisu v različne študijske programe,
 • obveščanje o obvestilih Visokošolske prijavno-informacijske službe.
Izobraževanje učencev, staršev in učiteljev v smislu preventive in osveščanja: 
 • obravnavanje aktualnih tem iz obdobja adolescence, problemih zasvojenosti, medsebojnih odnosov, vrednotah mladih,
 • posredovanje strokovnih informacij o inovacijah s področja vzgoje in izobraževanja,
 • po potrebi sodelovanje na roditeljskih sestankih.
Vključevanje v raziskovalno in razvojno delo, spremljanje in vrednotenje inovacij: 
 • sodelovanje in mentorstvo pri raziskovalnih nalogah dijakov,
 • mentorstvo pri prostovoljnem socialnem delu,
 • napovedano spraševanje
 • mrežni plani.
Nina Vollmaier
tel(02) 250-40-44
Elektronska pošta: 
Bojana Posavec Vaupotič
tel(02) 250-40-74
Elektronska pošta: