Spoštovani, dobrodošli na spletni strani III. gimnazije Maribor!

Smo šola s 160–letno tradicijo izobraževanja in pod svojo streho združujemo tri programe: program gimnazija, program gimnazija – športni oddelek in program predšolska vzgoja.
Vodilo našega dela z dijaki in dijakinjami je
»Ne za šolo, za življenje se učimo.«
Kljub vsemu, kar lahko najdete o nas in našem delu na spletni strani,  bomo zelo veseli, če se bomo srečali tudi osebno.
Marija Lešer, prof.,
ravnateljica

VIZIJA

Znanje, delo, spoštovanje in kulturni dialog so temelji uspešnosti mladega človeka na poti v življenje.

III. gimnazija je šola s pretanjenim posluhom za dijaka, njegove težave in potrebe in  ga želi poslati v svet odraslih kot uspešnega maturanta, sposobnega  uspešnega delovanja tudi v tujem okolju. Zavedamo se pomena osebne rasti in sodelovanja  kot gonila napredka. Prizadevamo si, da bi bilo pridobljeno znanje dijakov trajnostno in uporabno v najrazličnejših življenjskih okoliščinah.

POSLANSTVO

Poslanstvo III. gimnazije Maribor je zagotoviti posredovanje znanja, spretnosti in veščin na način, da se bo posameznik uspešno soočal z izzivi sodobne družbe. Našim dijakom želimo omogočiti razumevanje celovitosti sveta in interdisciplinarne povezanosti znanj z različnih področij, spodbujati interes za učenje, razvijati zmožnosti kritičnega mišljenja in presojanja. Želimo, da so naši dijaki ponosni na preteklost naroda in slovenski jezik kot temelj identitete, hkrati pa se zavedajo možnosti lastnega delovanja v evropskem prostoru. Pričakujemo, da bodo razvili pripadnost šoli, odgovornost do sebe, do drugih ljudi in širšega okolja. Zaposleni si skupaj z dijaki nenehno prizadevamo za dvig kakovosti poučevanja in učenja, pri čemer pa ne pozabljamo, da podpiramo mlade ljudi, ki iščejo svojo pot do uspeha in se kalijo preko uspehov in neuspehov.

V programu predšolske vzgoje vidimo poslanstvo šole tudi kot posodobitev programa v smislu izpostavljanja pomena praktičnega znanja in veščin, ki jih potrebujejo vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok pri svojem delu. Dijakom želimo omogočiti vseživljenjsko učenje in mobilnost kakor tudi inovativnost in ustvarjalnost, pri čemer bomo velik poudarek namenili kakovosti in učinkovitosti posameznih dejavnosti. Ohraniti in razširiti želimo povezavo šole z vrtci v širšem okolju, tudi z mednarodno dimenzijo ter tako prispevati k prenosu dobrih praks.

Dijakom obeh programov  omogočamo  učenje za življenje z vključevanjem v različne projekte, od šolskih do nacionalnih, in v mednarodno povezovanje evropskih razsežnosti. Namen delovanja je postaviti se ob bok najboljšim.

Na svoji poti si prizadevamo za:
•    odprtost za nova spoznanja in ideje;
•    zanesljivo izvajanje učnega in vzgojnega procesa, z odgovornostjo do sebe in vseh, ki so vanj vključeni;
•    spoštovanje različnosti, različnost ceniti in iz nje oblikovati nove možnosti razvoja posameznika;
•    usposobljenost in strokovno rast vseh izobraževalcev;
•    povezovanje dobre prakse preteklosti z novimi spoznanji in bogatenje le-teh;
•    zaupanje in kredibilnost; cenimo svoje delo in ga opravljamo z največjo mero ustvarjalnosti, odgovornosti,  dinamičnosti,  poštenosti;
•    cenimo svobodo misli in govora ter spodbujamo ustvarjanje posameznikov v celotnem vzgojno-izobraževalnem procesu ter poudarjamo kritično presojo, radovednost, delavnost, intelektualno poštenost in skromnost;
•    uvajanje novih didaktičnih pristopov, bogatimo znanje vseh delavcev šole;
•    pripravljenost na dialog po načelih medsebojnega podpiranja, tako med sodelavci kot z dijaki in starši;
•    dostopnost preko vzpostavljanja pristnih, stalnih stikov z vsemi deležniki izobraževanja.